Szanowni Państwo

 

Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczyna działalność Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka. Mamy świadomość, że to, co nowe i nieznane budzi wątpliwości, rodzi pytania. Dlatego jeszcze raz chcemy przypomnieć, jakie są cele i założenia naszej placówki.  Szkoła Mistrzostwa Sportowego ma być miejscem na szkolnej mapie Wieliczki, w którym nasi uczniowie, a Państwa dzieci,  będą miały zapewnione wszechstronne możliwości  rozwoju w każdym aspekcie, zwłaszcza edukacyjnym, sportowym, wychowawczym.  Aby osiągnąć i zrealizować nasze założenia i cele, obejmujemy uczniów wielostronną opieką.  Zapewniamy stała współpracę z dietetykiem oraz lekarzem, ponieważ nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której dziecko, przy takim obciążeniu fizycznym (16 godzin zajęć sportowych w tygodniu!!!) nieprawidłowo sie odżywia lub nie jest systematycznie kontrolowane przez lekarza. Niezadbanie o ten aspekt naszej działalności lub zrezygnowanie z niego w celu obniżenia czesnego, byłoby z naszej strony brakiem profesjonalizmu oraz odpowiedzialności za dobro, zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków. Na to nie możemy sobie pozwolić! Możemy jednak zapewnić, że system stypendialny (stypendia naukowe, sportowe, socjalne) przez nas przygotowywany zrekompensuje Państwu część obciążenia finansowego związanego z opłatą czesnego. Ponadto  o rozwój edukacyjny i sportowy  dzieci będzie dbało grono pedagogiczne i trenerskie z bogatym doświadczeniem zawodowym i pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu.  Pozytywny wpływ na efekty nauczania ma także ograniczona liczebność klas – maksymalnie 20 osób. W naszej placówce będą działały  także biblioteka i świetlica szkolna. Dzieci zostaną objęte opieką  pedagoga szkolnego. Szkoła będzie pracowała w systemie jednozmianowym – wszystkie zajęcia (lekcje oraz treningi)  kończyć się będą najpóźniej o godzinie 16.30.  Szkoła Mistrzostwa Sportowego powstała po to, aby uzdolnione sportowo dzieci z naszej gminy i powiatu już od najmłodszych lat mogły w sposób profesjonalny realizować i rozwijać swe pasje sportowe blisko miejsca zamieszkania, bez konieczności dojeżdżania na treningi lub wyjeżdżania z domu do szkół z internatem.  Chcemy stworzyć w Wieliczce miejsce, gdzie dzieci  i młodzież zrealizują ambicje sportowe oraz edukacyjne, będą bezpieczne i objęte profesjonalną opieką przez cały czas pobytu w szkole, a po zakończonych zajęciach spędzą czas z rodzicami, rodzeństwem lub przyjaciółmi. Pragniemy od początku współtworzyć tę szkołę wspólnie z naszymi uczniami i rodzicami, dlatego liczymy, że wiele jej elementów wypracujemy RAZEM w pierwszych miesiącach jej działalności.

Zasady rekrutacji do naszej szkoły:

Czesne wynosi 490 zł, a w jego ramach zapewniamy dziecku:

 • zajęcia sportowe i edukacyjne z wysoko wykwalifikowaną oraz profesjonalną kadrą trenerską i pedagogiczną , co pozwoli rozwijać pasje sportowe i edukacyjne
 • program treningowy oparty o wytyczne PZPN i PZPS, dostosowany do zajęć edukacyjnych
 • 16 godzin zajęć sportowych tygodniowo – 4 godziny wychowania fizycznego wynikające z realizacji Podstawy programowej ora 12 godzin treningu
 • jednozmianowość – wszystkie zajęcia będą kończyć się najpóźniej o godzinie 16.30
 • wyżywienie (codzienny obiad i posiłek regeneracyjny)
 • zajęcia dodatkowe – basen
 • opiekę medyczną – pielęgniarka, lekarz, dietetyk,
 • dostęp do nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych i pracowni oraz pomocy dydaktycznych, biblioteki oraz świetlicy
 • dostęp do sprzętu sportowego oraz świetnej bazy sportowej (basen, siłownia, hala, arena lekkoatletyczna, boiska ze sztuczną oaz trawiastą nawierzchnią)
 • opiekę pedagoga szkolnego

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA – NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ

Informacje ogólne:

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, w oparciu o kryteria rekrutacji oraz Statut szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, wyznacza się termin postępowania uzupełniającego.
 4. W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełni wymaganych oczekiwań, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły.
 5. Rekrutacja będzie przebiegała w trzech zakresach: sportowym – punktowane testy sprawnościowe w oparciu o wytyczne PZPN i PZPS, edukacyjnym – weryfikacja i punktowanie świadectw – oraz pedagogicznym – niepunktowana rozmowa kandydata oraz rodziców/ opiekunów prawnych z pedagogiem szkolnym.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące punktowania testów sprawnościowych oraz świadectw szkolnych zostaną zamieszczone w załącznikach do niniejszego dokumentu:

załącznik nr 1- test sprawnościowy oraz punktowanie – piłka nożna

załącznik nr 2 – test sprawnościowy oraz punktowanie – piłka siatkowa

załącznik nr 3 – punktowanie świadectwa szkolnego.

II. Wymagane dokumenty:

 1. Przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego należy osobiście złożyć w szkole następujące dokumenty:
 • podanie – załącznik nr 4
 • kwestionariusz osobowy kandydata zawierający opinię wychowawcy – załącznik nr 5
 • zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej
 • ewentualne opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia)
 • informacja z oddziału przedszkolnego/ przedszkola o gotowości szkolnej dziecka – tylko w przypadku uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 1. Wzór podania oraz kwestionariusza osobowego będzie można pobrać ze strony internetowej www.smswieliczka.pl.
 2. Niezbędne dokumenty- własnoręcznie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych – należy złożyć osobiści w sekretariacie Solnego Miasta, ul. T. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka lub za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wskazany adres z dopiskiem: SMS Wieliczka.

III. Harmonogram:

14 – 21 czerwca 2017 r. Dostarczenie do szkoły podania i  kwestionariusza osobowego ucznia oraz pozostały dokumentów
23 – 28 czerwca 2017 r. Dostarczenie do szkoły świadectwa szkolnego
24 – 25 czerwca 2017 r. Przeprowadzenie testów sprawnościowych*
29 – 30 czerwca 2017 r. Weryfikacja i punktowanie świadectw
6 lipca 2017 r. Opublikowanie listy przyjętych po I turze Postępowania rekrutacyjnego**

 

* o godzinie i miejscu testów sprawnościowych poinformujemy indywidualnie każdego z rodziców/ opiekunów prawnych.

** możliwość w sierpniu naboru uzupełniającego, gdy w szkole zostaną po I turze postępowania rekrutacyjnego wolne miejsca.

IV. Komisja rekrutacyjna:

 1. Komisja rekrutacyjna zostanie powołana przez dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka i podana do wiadomości publicznej do 23 czerwca 2017 r.

2. Jej skład stworzą: wice dyrektor ds. dydaktycznych, wice dyrektor ds. sportowych, nauczyciele, pedagog szkolny, trenerzy piłki nożnej oraz piłki siatkowej.

V.Postanowienia końcowe:

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zakończy swoje prace 6 lipca 2017 r. ogłoszeniem listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów mogą wnieść swoje zastrzeżenia do ustaleń Komisji Rekrutacyjnej.

 

Dyrektor szkoły

mgr Robert Gabryś