ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ

 

I. Informacje ogólne:

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, w oparciu o kryteria rekrutacji oraz Statut szkoły.

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, wyznacza się termin postępowania uzupełniającego.

4. W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełni wymaganych oczekiwań, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły.

5. Rekrutacja będzie przebiegała w trzech zakresach: sportowym - punktowane testy sprawnościowe w oparciu o wytyczne PZPN i PZPS, edukacyjnym - weryfikacja i punktowanie świadectw - oraz pedagogicznym - niepunktowana rozmowa kandydata oraz rodziców/ opiekunów prawnych z pedagogiem szkolnym.

6. Szczegółowe informacje dotyczące punktowania testów sprawnościowych oraz świadectw szkolnych zostaną zamieszczone   w załącznikach do niniejszego dokumentu:

załącznik nr 1- test sprawnościowy oraz punktowanie - piłka nożna

załącznik nr 2 - test sprawnościowy oraz punktowanie - piłka siatkowa

załącznik nr 3 - punktowanie świadectwa szkolnego.

II. Wymagane dokumenty:

1. Przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego należy osobiście złożyć w szkole następujące dokumenty:

  • podanie - załącznik nr 4

  • kwestionariusz osobowy kandydata zawierający opinię wychowawcy - załącznik nr 5

  • zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej

  • ewentualne opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

  • 2 zdjęcia legitymacyjne (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia)

  • informacja z oddziału przedszkolnego/ przedszkola o gotowości szkolnej dziecka - tylko w przypadku uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

2. Wzór podania oraz kwestionariusza osobowego będzie można pobrać ze strony internetowej www.smswieliczka.pl.

3. Niezbędne dokumenty- własnoręcznie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych - należy złożyć osobiści w sekretariacie Solnego Miasta, ul. T. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka lub za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wskazany adres z dopiskiem: SMS Wieliczka.

III. Harmonogram:

09 kwietnia - 15 czerwca 2018 r. -

dostarczenie do szkoły podania i kwestionariusza

Dostarczenie do szkoły podania              i kwestionariusza osobowego ucznia oraz pozostały dokumentów

22 - 27 czerwca 2018 r.- dostarczenie do szkoły świadectwa szkolnego

Dostarczenie do szkoły świadectwa szkolnego

do ustalenie i podania w odrębnym komunikacie-przeprowadzenie testów sprawnościowych*

Przeprowadzenie testów sprawnościowych*

28 - 29 czerwca 2018 r.- weryfikacja      i punktowanie świadectw

Weryfikacja i punktowanie świadectw

9 lipca 2018 r.-opublikowanie listy przyjętych po I turze postępowania rekrutacyjnego

Opublikowanie listy przyjętych po I turze postępowania rekrutacyjnego**


 

* o dacie, godzinie i miejscu testów sprawnościowych poinformujemy indywidualnie każdego z rodziców/ opiekunów prawnych.

** możliwość w sierpniu naboru uzupełniającego, gdy w szkole zostaną po I turze postępowania rekrutacyjnego wolne miejsca.


 

IV. Komisja rekrutacyjna:

1. Komisja rekrutacyjna zostanie powołana przez dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka i podana do wiadomości publicznej do 22 czerwca 2018 r.

2. Jej skład stworzą: wice dyrektor ds. dydaktycznych, wice dyrektor ds. sportowych, nauczyciele, pedagog szkolny, trenerzy piłki nożnej oraz piłki siatkowej.


 

V. Postanowienia końcowe:

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zakończy swoje prace 9 lipca 2018 r. ogłoszeniem listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka.

2.Rodzice/prawni opiekunowie w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów mogą wnieść swoje zastrzeżenia do ustaleń Komisji Rekrutacyjnej.

 

                                                                                                                                              Dyrektor szkoły

                mgr Robert Gabryś     

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

ZASADY REKRUTACJI

LICEUM

TESTY SPRAWNOŚCIOWE

PIŁKI SIATKOWEJ / NOŻNEJ 

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY UCZNIA SP SMS

PODANIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

SMS WIELICZKA

PODANIE DO SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

SMS WIELICZKA

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY UCZNIA LO SMS

TESTY SPRAWNOŚCIOWE - PROFIL SIATKÓWKA

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SMS WIELICZKA

SZKOŁA PODSTAWOWA

ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl