W skład Zespołu Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego Wieliczka wchodzi Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa sportowego. Szkoła kształci uczniów wklasach IV – VIII SP oraz I – IV LO wprofilach sportowych: piłka nożna i piłka siatkowa.

    SMS Wieliczka kształci uczniów i zawodników w poszczególnych profilach sportowych na podstawie programów opracowanych przez patronackie związki sportowe tj. PZPN, PZPS, PZP i zatwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz na podstawie opracowanych przez szkołę autorskich programów, zatwierdzonych przez w/w podmioty. Programy szkoleniowe dla realizowanych w SMS Wieliczka profili są dostępne w Bibliotece SMS Wieliczka.

   Proces szkolenia sportowego realizowany jest dwutorowo i składa się z lekcji wychowania fizycznego w wymiarze 4 godzin tygodniowo ( w tym jedna godzina pływania), które wynikają z podstawy programowej oraz przynajmniej 12 godzin w tygodniu zajęć treningowych na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szkół mistrzostwa sportowego. Uczniowie i zawodnicy biorą udział we współzawodnictwie sportowym poprzez udział w rozgrywkach ligowych partnerskich związków sportowych w wybranych profilach sportowych.

   Zajęcia treningowe prowadzone są w budynku szkoły oraz na innych obiektach sportowych, które szkoła zabezpiecza według potrzeb w celu realizacji procesu szkolenia uczniów i zawodników np. Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce, Basen Solne Miasto,  boiska typu ORLIK czy miejskie lub klubowe boiska trawiaste.

   Proces szkolenia sportowego prowadzony jest w dwóch etapach szkolenia sportowego:

  • etap ukierunkowany to realizacja zajęć z różnych dyscyplin sportowych, mających na celu kształtowanie wszechstronności uczniów i zawodników oraz ujawnienia predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów  i zawodników do szkolenia specjalistycznego w ujawnionej dyscyplinie sportowej. Ilość zajęć ukierunkowanych uzależniona jest od wieku, wraz ze wzrostem wieku ucznia i zawodnika maleje ilość godzin zajęć z etapu ukierunkowanego na rzecz etapu specjalistycznego.
  • etap specjalistyczny to realizacja zajęć treningowych z dyscyplin profilowych szkoły,  czyli piłki nożnej,  piłki siatkowej, pływania lub z wybranego przez ucznia profilu sportowego czyli zajęć z ujawnionej dyscypliny sportowej (SMS może dowolnie zwiększać ilość profili sportowych, ale jest to uzależnione od dostępności bazy sportowej). Głównym założeniem realizacji zajęć specjalistycznych jest tworzenie klas lub grup ćwiczeniowych, które posiadają wyrównany poziom umiejętności. W SMS  Wieliczka przyjęto górny limit dla klas i grup ćwiczeniowych tj. 24 uczniów lub zawodników.

    Na wszystkich etapach szkolenia sportowego lekcje i zajęcia treningowe prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów z kwalifikacjami nauczyciela wychowania fizycznego z dyscyplin profilowych odpowiadającym prawnym oraz  wewnętrznym wymogom.

     Wszyscy uczniowie i zawodnicy w SMS Wieliczka objęci są opieką lekarską przez lekarza sportowego szkoły, dietetyka szkolnego, psychologa sportu. Dzięki współpracy z AWF Kraków są pod stałą opieką w zakresie rozwoju biologicznego, cech motorycznych i umiejętności sportowych poprzez przeprowadzanie okresowych badań i testów sprawnościowych. Każdy uczeń SMS Wieliczka posiada Kartę oceny rozwoju ucznia i zawodnika SMS Wieliczka, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące jego rozwoju biologicznego, cech motorycznych, rozwoju zdolności i umiejętności sportowych. W każdym roku szkolnym rodzice lub opiekunowie uczniów i zawodników otrzymują do wiadomości zaktualizowane Karty rozwoju ucznia i zawodnika SMS Wieliczka.