PROFILE SPORTOWE

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa o uprawnieniach Szkoły Publicznej w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego kształci uczniów w klasach IV

– VIII i dwóch profilach sportowych: piłka nożna i piłka siatkowa.

 

Zgodnie z założeniami powyższych aktów prawnych SMS Wieliczka kształci uczniów i zawodników w poszczególnych profilach sportowych na podstawie programów opracowanych przez patronackie związki sportowe tj. PZPN i PZPS i zatwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz na podstawie opracowanych przez szkołę autorskich programów, zatwierdzonych przez w/w podmioty. Programy szkoleniowe dla realizowanych w SMS Wieliczka profili są dostępne w Bibliotece SMS Wieliczka.

 

Proces szkolenia sportowego realizowany jest dwutorowo: realizacja lekcji wychowania fizycznego w wymiarze 4 godzin tygodniowo ( w tym jedna godzina pływania) , które wynikają z podstawy programowej dla szkół podstawowych z Ustawy Prawo Oświatowe oraz przynajmniej 12 godzin w tygodniu zajęć treningowych na podstawie Rozporządzenia MEN

w sprawie szkół mistrzostwa sportowego. Uczniowie i zawodnicy biorą udział we współzawodnictwie sportowym poprzez udział

w rozgrywkach ligowych partnerskich związków sportowych w wybranych profilach sportowych.

 

Zajęcia treningowe prowadzone są w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce gdzie mieści się siedziba SMS Wieliczka oraz na innych obiektach sportowych, które szkoła zabezpiecza według potrzeb w celu realizacji procesu szkolenia uczniów i zawodników np. hala sportowa CER Solne Miasto, sale gimnastyczne i sportowe na terenie MiG Wieliczka, a także Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce , boiska typu ORLIK czy miejskie lub klubowe boiska trawiaste.

 

Proces szkolenia sportowego ( przynajmniej 12 godzin treningów tygodniowo) dla klas IV - VIII mistrzostwa sportowego SMS Wieliczka prowadzony jest w dwóch etapach szkolenia sportowego : etap ukierunkowany i etap specjalistyczny.

 

Etap ukierunkowany to realizacja zajęć z różnych dyscyplin sportowych, mających na celu kształtowanie wszechstronności uczniów i zawodników oraz ujawnienia predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów

i zawodników do szkolenia specjalistycznego w ujawnionej dyscyplinie sportowej. Ilość zajęć ukierunkowanych uzależniona jest od wieku. Wraz ze wzrostem wieku ucznia i zawodnika maleje ilość godzin zajęć z etapu ukierunkowanego

na rzecz etapu specjalistycznego.

 

Etap specjalistyczny to realizacja zajęć treningowych z dyscyplin profilowych szkoły czyli piłki nożnej i piłki siatkowej lub

z wybranego przez ucznia profilu sportowego czyli zajęć z ujawnionej dyscypliny sportowej ( SMS może dowolnie zwiększać ilość profili sportowych, ale jest to uzależnione od dostępności bazy sportowej).

Głównym założeniem realizacji zajęć specjalistycznych jest tworzenie klas lub grup ćwiczeniowych, które posiadają wyrównany poziom umiejętności. W SMS Wieliczka przyjęto górny limit dla klas i grup ćwiczeniowych tj. 20 uczniów i zawodników. Zajęcia etapu specjalistycznego szkoła może prowadzić w pełnym wymiarze godzin dopiero

od klasy VII.

 

Na wszystkich etapach szkolenia sportowego lekcje i zajęcia treningowe prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów z kwalifikacjami nauczyciela wychowania fizycznego z dyscyplin profilowych odpowiadającym prawnym

i wewnętrznym wymogom dotyczących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nauczycieli i trenerów przyjętych w SMS Wieliczka. Informacje dotyczące kadry sportowej dostępne są na stronie internetowej www.smswieliczka.pl.

 

Wszyscy uczniowie i zawodnicy w SMS Wieliczka objęci są opieką lekarską przez lekarza sportowego szkoły, dietetyka szkolnego, psychologa sportu. Dzięki współpracy z AWF Kraków są pod stałą opieką w zakresie rozwoju biologicznego, cech motorycznych

i umiejętności sportowych poprzez przeprowadzanie okresowych badań i testów sprawnościowych. Każdy uczeń SMS Wieliczka posiada Kartę oceny rozwoju ucznia i zawodnika SMS Wieliczka, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące jego rozwoju biologicznego, cech motorycznych, rozwoju zdolności i umiejętności sportowych. W każdym roku szkolnym rodzice lub opiekunowie uczniów i zawodników otrzymują do wiadomości zaktualizowane Karty rozwoju ucznia i zawodnika SMS Wieliczka. Nadzór nad realizacją procesu kształcenia sportowego sprawuje Wicedyrektor ds Sportowych SMS Wieliczka.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl