DOROTA BARAN – pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i oligofrenopedagogiki. Posiada 14 – letni staż pracy na stanowisku pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, a także wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny w gimnazjum. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. jest jednym z Liderów Profilaktyki Agresji na terenie Małopolski. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami

w nauce, organizuje grupy socjoterapeutyczne oraz prowadzi neuroterapię metodą EEG – Biofeedback. Pomaga rodzicom oraz wspiera nauczycieli z terenu Powiatu Wielickiego w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Na terenie szkół prowadzi zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

Jest osobą otwartą, pogodną i życzliwie nastawioną do ludzi.

Interesuje się psychologią, lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca. Preferuje aktywny tryb życia. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi.

                   Godziny pracy:

 

Wtorek

Piątek

 

8:00 – 11:00

 

 

14:35 – 16:35

 

 

 

 

 

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

  • koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom;

  • prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

  • udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom, trenerom;

  • prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,

  • realizuje w szkole elementy programów profilaktycznych oraz zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów;

  • pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi działalność szkoły (m.in. Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieliczce, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieliczce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie);

  • podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

  • organizuje oddziaływania wychowawczo - profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

                   Godziny pracy:

 

Wtorek

Piątek

 

8:00 – 11:00

 

 

14:35 – 16:35

 

PEDAGOG

DOROTA BARAN

PEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY

Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada 15-letni staż pracy na stanowisku pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, a także wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny w gimnazjum oraz szkole podstawowej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. jest jednym z Liderów Profilaktyki Agresji na terenie Małopolski. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Jest jednym z neuroterapeutów prowadzących treningi metodą EEG-Biofeedback. Dla uczniów realizuje zajęcia i warsztaty profilaktyczne. Jest osobą otwartą, pogodną i życzliwie nastawioną do ludzi.

ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl