Zasady przeliczania osiągnięć edukacyjnych uczniów na punkty w Szkole Mistrzostwa Sportowego Wieliczka w roku szkolnym 2018/2019

1. Maksymalna liczba punktów wynosi 68.

2. Uczeń otrzymuje punkty za oceny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, przyrody i matematyki wymienione na świadectwie szkoły podstawowej - maksymalnie 40 punktów.

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, przyrody i matematyki:

Celujący- 10 pkt.

Bardzo dobry- 8 pkt.

Dobry – 6 pkt.

Dostateczny- 4 pkt.

Dopuszczający - 2 pkt.

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może otrzymać maksymalnie 18 punktów.

4. Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

b. za osiągnięcie I-III miejsca w konkursach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu rejonowym – maksymalnie 6 punktów w zależności od szczebla, miejsca i rangi konkursu.

c. za wolontariat - maksymalnie 5 punktów.

5. Za ocenę z zachowania kandydat otrzyma następującą liczbę punktów

wzorowe - 10 pkt.

bardzo dobre - 8 pkt.

dobre - 6 pkt.

poprawne - 2 pkt.

nieodpowiednie/ naganne - 0 pkt.

Dyrektor szkoły

Robert Gabryś

 

Informacja w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

 

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA .

§2

1. Ilekroć w informacji mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Szkołę Mistrzostwa Sportowego Wieliczka;

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego
w księdze uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz innych przedmiotów;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Fundację Szkoła Mistrzostwa Sportowego;

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz innych przedmiotów są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz innych przedmiotów są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów otrzymanej z sekretariatu szkoły.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu

i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej,
a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Dokumentacja dotycząca wypożyczania podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

8. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 20 czerwca danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto organu prowadzącego szkołę.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie

z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy

i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. Uczniowie s zobowiązani do podpisania i oprawienia wypożyczonych podręczników.

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę

i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Szczegółowe zasady korzystania z podręczników określa Regulamin wypożyczania darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka.

§9

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów

i ich rodziców
z niniejszym informacją oraz z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników oraz materiałów dydaktycznych.

Oba dokumenty będą dostępne do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

Bibliotekarz -Kinga Ptak                    Dyrektor szkoły - Robert Gabryś

Zasady przeliczania osiągnięć edukacyjnych uczniów na punkty w Szkole Mistrzostwa Sportowego Wieliczka w roku szkolnym 2018/2019

1. Maksymalna liczba punktów wynosi 68.

2. Uczeń otrzymuje punkty za oceny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, przyrody i matematyki wymienione na świadectwie szkoły podstawowej - maksymalnie 40 punktów.

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, przyrody i matematyki:

Celujący- 10 pkt.

Bardzo dobry- 8 pkt.

Dobry – 6 pkt.

Dostateczny- 4 pkt.

Dopuszczający - 2 pkt.

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może otrzymać maksymalnie 18 punktów.

4. Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

b. za osiągnięcie I-III miejsca w konkursach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu rejonowym – maksymalnie 6 punktów w zależności od szczebla, miejsca i rangi konkursu.

c. za wolontariat - maksymalnie 5 punktów.

5. Za ocenę z zachowania kandydat otrzyma następującą liczbę punktów

wzorowe - 10 pkt.

bardzo dobre - 8 pkt.

dobre - 6 pkt.

poprawne - 2 pkt.

nieodpowiednie/ naganne - 0 pkt.

Dyrektor szkoły

Robert Gabryś

DLA RODZICÓW

ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl